yes  แบบฟอร์มการขอทำวิจัยในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีมีการปรับปรุงนะคะ !!!


1.  REC- QSNICH_Checklist 1
2.  REC QSNICH 05   คำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย
3.  REC QSNICH 06  คำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย  สำหรับอาสาสมัครเด็ก อายุ 7-12 ปี
4.  REC QSNICH 07  หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
5.  REC QSNICH 08  หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย  สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม / 
     ผู้ปกครอง
6.  REC QSNICH 09 หนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยสำหรับอาสาสมัครเด็ก อายุ
     7-12 ปี

 
 การขอทำวิจัยในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

โครงการวิจัยที่ส่งภายในวันที่ 20 ของเดือนจะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนถัดไป โครงการวิจัยที่ส่ง หลังวันที่ 20 ของเดือนจะได้รับการนำเข้าที่ประชุมพิจารณาในรอบการประชุมถัดไป 


  ท่านสามารถส่งโครงการวิจัยได้ที่  สำนักงานจริยธรรมการวิจัย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  ชั้น  12  
โทร.1415
  ต่อ  5213,5214   ทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 16.00 น.


กำหนดการประชุมพิจารณาโครงการวิจัยของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ปี 2560 <<<< Click


  

  ระเบียบสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจั (ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2559)


 

ข่าวสาร

 

แบบฟอร์มขอทำวิจัย

(17/08/2017 13:03) อ่าน 1959 ครั้ง
  เอกสารที่ต้องใช้ในการขออนุมัติทำวิจัยในสถาบ...
 
 

แบบฟอร์มอื่น ๆ เกี่ยวกับวิจัย

(19/07/2017 14:27) อ่าน 1014 ครั้ง
ระเบียบสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  >> ...
 

yes  ระเบียบสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ว่าด้วยข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พ.ศ.2560

yes ระเบียบสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

yes  คำสั่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

yes  อบรม แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี 
(Good Clinical Practice Guideline) และ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
(Human Research Participated Protection Course)
วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560
ณ. ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี 3  ชั้น 7  อาคารสยามบรมราชกุมารี


 
yes  อบรม  หลักสูตร การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี 
(Good Clinical Practice : GCP) 
วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ โปษยกฤต ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี

บทความ

เว็บบอร์ด

หัวข้อ ชื่อ อ่าน / ตอบ วันที่สร้าง ตอบล่าสุด

Test

test 2068 / 0 14/01/2017 13:57 14/01/2017 13:57