สถิติ
เปิดเมื่อ9/02/2014
อัพเดท27/09/2021
ผู้เข้าชม57739
แสดงหน้า100070
ปฎิทิน
September 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
สิทธิของผู้เข้าร่วมการวิจัย

อ่าน 1058 | ตอบ 3
สิทธิของผู้เข้าร่วมการวิจัย

สิทธิของผู้เข้าร่วมการวิจัย ถ้าท่านได้รับการเชิญชวนเป็นผู้ร่วมการวิจัยในงานวิจัยหนึ่ง ท่านมีสิทธิดังต่างไปนี้:  มีเวลาเพียงพอในการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมการวิจัยดังกล่าวหรือไม่ และตัดสินใจโดยไม่มีแรงกดดันจากผู้ทาวิจัย  สามารถปฏิเสธที่จะร่วมการวิจัยหรือหยุดร่วมการวิจัยเวลาใดก็ได้ภายหลังจากที่ได้เข้าร่วมการวิจัยแล้ว เมื่อท่านตัดสินใจจะหยุดร่วมการวิจัย ท่านมีสิทธิที่จะได้รับการรักษาทางแพทย์ที่จาเป็นต่อไป  ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับการวิจัยว่ากาลังศึกษาเรื่องอะไร อะไรจะเกิดขึ้นกับท่าน ยาหรือเครื่องมืออะไรที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ และท่านต้องทาอะไรเมื่อเข้าร่วมการวิจัย  ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับความเสี่ยงที่รู้ล่วงหน้าเมื่อเข้าร่วมการวิจัย  ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับประโยชน์ที่อาจได้รับเมื่อเข้าร่วมการวิจัย  ได้รับการบอกกล่าวเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมการวิจัยและท่านจะได้รับการตอบแทน/ค่าชดเชยจากการเข้าร่วมการวิจัยดังกล่าวด้วยหรือไม่  ได้รับการบอกกล่าวว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บเกี่ยวกับตัวท่านและความลับของท่านจะได้รับการปกป้องได้อย่างไร  ได้รับการบอกกล่าวว่าท่านสามารถติดต่อใครเมื่อมีคาถามเกี่ยวกับการวิจัย การบาดเจ็บ/อันตรายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และสิทธิของท่านในฐานะผู้ร่วมการวิจัย  ถ้าการวิจัยเกี่ยวข้องกับการรักษา: o ได้รับการบอกกล่าวถึงทางเลือกอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาที่ไม่ใช่การรักษาที่ทาเพื่อการวิจัย o ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับสถานที่ให้การดูแลรักษาท่านในกรณีที่ท่านได้รับบาดเจ็บ/อันตรายจากการวิจัยและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาการบาดเจ็บ/อันตรายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  ได้รับสาเนาหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยฉบับที่ท่านจะลงนาม  ถามคาถามทุกอย่างที่ท่านมี
ความรับผิดชอบของท่านในฐานะผู้เข้าร่วมการวิจัย  อ่านเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยอย่างครบถ้วนและถามหัวหน้าโครงการวิจัยเกี่ยวกับข้อสงสัยที่ท่านอาจจะมี ท่านต้องเข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านในระหว่างการวิจัยก่อนที่ท่านจะตกลงเข้าร่วมการวิจัย  ทราบวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการเข้าร่วมการวิจัยของท่าน  ชั่งน้าหนักอย่างระมัดระวังระหว่างผลประโยชน์ที่อาจมีกับความเสี่ยงของการเข้าร่วมการวิจัย  คุยกับหัวหน้าโครงการวิจัยถ้าท่านต้องการหยุดการเข้าร่วมการวิจัย  ติดต่อหัวหน้าโครงการวิจัยและ/หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับการเข้าร่วมการวิจัยของท่านในการวิจัยเรื่องนั้นๆ  รายงานหัวหน้าโครงการวิจัยทันทีถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับท่านที่เกี่ยวกับยา วิธีการและเครื่องมือของการทาวิจัยนั้น  ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่กาหนดในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยให้สมบูรณ์ เว้นแต่ท่านจะหยุดเข้าร่วมการวิจัยครั้งนั้น  บอกหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ที่ท่านทางานด้วยในงานวิจัยนั้นเมื่อท่านได้รับค่าตอบแทนของการเข้าร่วมการวิจัยตามคามั่นสัญญาที่ท่านได้รับ  สอบถามถึงผลการวิจัยถ้าท่านต้องการ  เก็บสาเนาหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลบันทึกของท่านเอง  เหตุผลของการทาวิจัย  อะไรจะเกิดกับท่านที่เป็นส่วนของการวิจัย  ฉันจะได้รับประโยชน์อะไรจากการวิจัย  การวิจัยจะมีอันตรายต่อฉันไหม  นักวิจัยจะทาอะไรกับข้อมูลของตัวฉัน  ฉันจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการร่วมการวิจัยไหม  ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายถ้าฉันได้รับบาดเจ็บ/อันตรายระหว่างการวิจัยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
 การวิจัยจะใช้เวลานานเท่าไร  อะไรจะเกิดขึ้นถ้าฉันตัดสินใจถอนตัวจากการวิจัยก่อนเวลา  ฉันต้องติดต่อใครถ้าฉันมีคาถามเกี่ยวกับการวิจัย

http://www.creighton.edu/researchcompliance/humanresearchprotectionprogram/researchparticipantinformation/questionstoaskbeforeyouparticipateinastudy/
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

Joy
 
Joy [68.202.141.xxx] เมื่อ 4/03/2019 23:41
2
อ้างอิง

Sue
 
Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 3/04/2019 03:31
3
อ้างอิง

Sue
| commercial propertyIndustrial Real Estate Broker | commercial propertyNortheast Industrial Park | commercial propertyFeatured Links Collection | commercial propertyDallas Lease Office Space | commercial propertyResearch Park Charlotte Nc | commercial propertyAlmere Business Park Sale Miami | commercial propertyHotel Items For Sale | commercial propertyBayside Technology Park | commercial propertyCommercial Property Search Sale | commercial propertyFeatured Links Collection | commercial propertyCommercial Buildings Maryland Lease | commercial propertyCalifornia Commercial Office Estate Pittsburgh | commercial propertyMaine Commercial Property | commercial propertyCommercial Warehouse | commercial propertyResearch Park Dayton | commercial propertyPiedmont Triad Research Park | commercial propertyWestmoor Technology Park | commercial propertyCommercial Real Estate | commercial propertyFeatured Links Collection | commercial propertyIndustrial Space For Sale Commercial Real Estate | commercial propertyCommercial Real Estate | commercial property | commercial propertyCu Research Park | commercial propertyBangor Maine Commercial | commercial propertyCommercial Real Estate Kansas Listing | commercial propertyMiami Commercial Property | commercial propertyChicago Commercial Real | commercial propertySkyway Business Park | commercial propertyOhio Commercial Real Estate | commercial propertyCommercial Real Estate News | commercial propertyResort Hotel For Sale | commercial propertyFeatured Links Collection | commercial propertyCommercial Real Estate Salem Miami | commercial propertyIndustrial Building Florida | commercial propertyHotel Franchises | commercial propertyCorporate Office Park Kansas City Mo | commercial propertyLas Vegas Hotel Sale Antonio Companies | commercial propertyDelaware Commercial Property | commercial propertyOffice Space In Houston | commercial propertyGriffis Business And Technology Florida | commercial propertyLease Office Orlando Space | commercial propertyNew Jersey Business For Sale | commercial propertyFeatured Links Collection | commercial propertyCommercial Real Estate Little Arizona | commercial propertyCommercial Real Estate San | commercial propertyCommercial Real Estate Pittsburgh | commercial propertyHotel In Iowa For Sale | commercial propertyWest Creek Office Park | commercial propertyMeadowville Technology Park Estate Daytona Beach Fl | commercial propertyBroker Hotel Motel | commercial propertyArizona Business Park | commercial propertyOffice Suite New York City | commercial propertyCommercial Real Estate In San | commercial propertyCommercial Real For Sale Miami Beach | commercial propertyCommercial Buildings For Lease Real Estate | commercial propertyRent Commercial Property Estate In Miami | commercial propertyDallas Commercial Properties | commercial propertyOffice Building Miami Lease In Florida | commercial propertyHomePage | commercial propertyReal Estate Portfolios | commercial propertySan Diego | commercial propertyCommercial Real Estate | commercial propertyCommercial Space For Lease In Estate For Lease Marshall Michigan | commercial propertyCommercial Real Estate For | commercial property Commercial Property Agents | commercial propertyCommercial Real Estate For | commercial propertyProperty For Rent Park Visalia Jacksonville | commercial propertyCommercial Realtors | commercial propertyFeatured Links Collection | commercial propertyCommercial Real | commercial propertyArizona Commercial Estate Real | commercial propertySouth Florida Estate Brokers | commercial propertyWest Creek Business Park | commercial propertyTexas Research Park San Antonio | commercial propertyCommercial Real Estate Listing | commercial propertyCommercial Real Estate | commercial propertyOffice For Lease | commercial propertyServiced Office Space Property Listings | commercial propertyCommercial Property Detroit | commercial propertySearch Commercial Real Estate | commercial propertyRetail Space Sacramento Ct commercial propertyFlorida Office Orlando Space | commercial propertyCommercial Real Estate New Lease | commercial propertyOffice Building For Lease | commercial propertyManhattan Office | commercial propertyScranton Office Park | commercial propertyCommercial Estate Lease | commercial propertyCommercial Property For Sell | commercial propertyCommercial Real | commercial propertyHotel Franchise For Sale | commercial propertyDallas Commercial Office Space | commercial propertyFeatured Links Collection | commercial propertyMiami Property Sell Lease In Houston | commercial propertyBeltway Business Park | commercial propertyFlorida Orlando Retail Space | commercial propertyCommercial Property For Lease | commercial propertyOffice Space In Miami | commercial propertyCommercial Real Estate In | commercial propertySalem Industrial Park | commercial propertyMiami Commercial Realestate Diego | commercial propertyCommercial | commercial propertyCommercial Real Estate In New Companies | commercial propertyFeatured Links Collection | commercial propertyHotel For Sale California | commercial propertyMiami Commercial Broker | commercial propertyCommercial Property In Dallas | commercial propertyCommercial Real | commercial propertyCommercial Listing Property Carolina | commercial propertyFeatured Links Collection | commercial propertyCommercial Real Estate Loan Park Estate | commercial propertyRetail Center For Sale Texas | commercial propertyMedical Facilities For Sale Property For Sale Property For Sale In Alameda County Ca | commercial propertyOverlook Office Park | commercial propertyCommercial Property In | commercial propertyCharlottesville Commercial
Sue [68.202.141.xxx] เมื่อ 3/04/2019 03:33
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :