สถิติ
เปิดเมื่อ9/02/2014
อัพเดท17/06/2018
ผู้เข้าชม21996
แสดงหน้า44870
ปฎิทิน
June 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
AdsOne.com

สิทธิของผู้เข้าร่วมการวิจัย

อ่าน 194 | ตอบ 0
สิทธิของผู้เข้าร่วมการวิจัย

สิทธิของผู้เข้าร่วมการวิจัย ถ้าท่านได้รับการเชิญชวนเป็นผู้ร่วมการวิจัยในงานวิจัยหนึ่ง ท่านมีสิทธิดังต่างไปนี้:  มีเวลาเพียงพอในการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมการวิจัยดังกล่าวหรือไม่ และตัดสินใจโดยไม่มีแรงกดดันจากผู้ทาวิจัย  สามารถปฏิเสธที่จะร่วมการวิจัยหรือหยุดร่วมการวิจัยเวลาใดก็ได้ภายหลังจากที่ได้เข้าร่วมการวิจัยแล้ว เมื่อท่านตัดสินใจจะหยุดร่วมการวิจัย ท่านมีสิทธิที่จะได้รับการรักษาทางแพทย์ที่จาเป็นต่อไป  ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับการวิจัยว่ากาลังศึกษาเรื่องอะไร อะไรจะเกิดขึ้นกับท่าน ยาหรือเครื่องมืออะไรที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ และท่านต้องทาอะไรเมื่อเข้าร่วมการวิจัย  ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับความเสี่ยงที่รู้ล่วงหน้าเมื่อเข้าร่วมการวิจัย  ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับประโยชน์ที่อาจได้รับเมื่อเข้าร่วมการวิจัย  ได้รับการบอกกล่าวเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมการวิจัยและท่านจะได้รับการตอบแทน/ค่าชดเชยจากการเข้าร่วมการวิจัยดังกล่าวด้วยหรือไม่  ได้รับการบอกกล่าวว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บเกี่ยวกับตัวท่านและความลับของท่านจะได้รับการปกป้องได้อย่างไร  ได้รับการบอกกล่าวว่าท่านสามารถติดต่อใครเมื่อมีคาถามเกี่ยวกับการวิจัย การบาดเจ็บ/อันตรายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และสิทธิของท่านในฐานะผู้ร่วมการวิจัย  ถ้าการวิจัยเกี่ยวข้องกับการรักษา: o ได้รับการบอกกล่าวถึงทางเลือกอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาที่ไม่ใช่การรักษาที่ทาเพื่อการวิจัย o ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับสถานที่ให้การดูแลรักษาท่านในกรณีที่ท่านได้รับบาดเจ็บ/อันตรายจากการวิจัยและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาการบาดเจ็บ/อันตรายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  ได้รับสาเนาหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยฉบับที่ท่านจะลงนาม  ถามคาถามทุกอย่างที่ท่านมี
ความรับผิดชอบของท่านในฐานะผู้เข้าร่วมการวิจัย  อ่านเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยอย่างครบถ้วนและถามหัวหน้าโครงการวิจัยเกี่ยวกับข้อสงสัยที่ท่านอาจจะมี ท่านต้องเข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านในระหว่างการวิจัยก่อนที่ท่านจะตกลงเข้าร่วมการวิจัย  ทราบวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการเข้าร่วมการวิจัยของท่าน  ชั่งน้าหนักอย่างระมัดระวังระหว่างผลประโยชน์ที่อาจมีกับความเสี่ยงของการเข้าร่วมการวิจัย  คุยกับหัวหน้าโครงการวิจัยถ้าท่านต้องการหยุดการเข้าร่วมการวิจัย  ติดต่อหัวหน้าโครงการวิจัยและ/หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับการเข้าร่วมการวิจัยของท่านในการวิจัยเรื่องนั้นๆ  รายงานหัวหน้าโครงการวิจัยทันทีถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับท่านที่เกี่ยวกับยา วิธีการและเครื่องมือของการทาวิจัยนั้น  ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่กาหนดในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยให้สมบูรณ์ เว้นแต่ท่านจะหยุดเข้าร่วมการวิจัยครั้งนั้น  บอกหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ที่ท่านทางานด้วยในงานวิจัยนั้นเมื่อท่านได้รับค่าตอบแทนของการเข้าร่วมการวิจัยตามคามั่นสัญญาที่ท่านได้รับ  สอบถามถึงผลการวิจัยถ้าท่านต้องการ  เก็บสาเนาหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลบันทึกของท่านเอง  เหตุผลของการทาวิจัย  อะไรจะเกิดกับท่านที่เป็นส่วนของการวิจัย  ฉันจะได้รับประโยชน์อะไรจากการวิจัย  การวิจัยจะมีอันตรายต่อฉันไหม  นักวิจัยจะทาอะไรกับข้อมูลของตัวฉัน  ฉันจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการร่วมการวิจัยไหม  ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายถ้าฉันได้รับบาดเจ็บ/อันตรายระหว่างการวิจัยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
 การวิจัยจะใช้เวลานานเท่าไร  อะไรจะเกิดขึ้นถ้าฉันตัดสินใจถอนตัวจากการวิจัยก่อนเวลา  ฉันต้องติดต่อใครถ้าฉันมีคาถามเกี่ยวกับการวิจัย

http://www.creighton.edu/researchcompliance/humanresearchprotectionprogram/researchparticipantinformation/questionstoaskbeforeyouparticipateinastudy/
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :