สถิติ
เปิดเมื่อ9/02/2014
อัพเดท17/06/2018
ผู้เข้าชม21996
แสดงหน้า44870
ปฎิทิน
June 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
AdsOne.com
แหล่งทุน (เข้าชม 677 ครั้ง)
 
 

-แหล่งทุน-

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

               สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทร.02-561-5445

URL :  http://www.nrct.go.th

    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

            ทำหน้าที่ศึกษา ค้นคว้าและวิจัยองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสุขภาพของชาติอย่างมีระบบและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุขในประเทศไทยนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2951-1286 URL : http://www.hsri.or.th

    มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

             ประสานให้เกิดเครือข่ายวิชาการ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี   สนับสนุนให้เกิดความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการและระบบ  เครือข่ายบริการสุขภาพที่ดี เช่น ระบบส่งต่อ คัดกรอง และ KM URL  :  http://www.thainhf.org

    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

                   ส่งเสริม สนับสนุน ความเข้มแข็งของระบบสุขภาพของประเทศ สร้างความเป็นธรรมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรค เช่น  ทำนายโอกาสการระบาดของไข้หวัดนก วัคซีนไข้เลือดออก พัฒนายามาเลเรีย วัณโรค URL  :  http://www.nstda.or.th

    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

                เป็นองค์กรที่สนับสนุนทุนวิจัยในการสร้างนักวิจัย เพื่อยกระดับความรู้และความสามารถของสังคมไทย รวมถึงการพัฒนาที่สัมพันธ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9

 URL: http://www.trf.or.th

    ทุนวิจัยสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

                 สนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของกรุงเทพฯ แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ บุคลากรทางการศึกษาหรือหน่วยงานที่ทำการวิจัยนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ กองวิชาการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

โทร. 0-2437-2047

 URL : http://www.bma.go.th

    ทุนอุดหนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก-โท ทบวงมหาวิทยาลัย

                                 ให้ทุนสนับสนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก-โท ในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นักศึกษาที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย(ศาลายา) ม.มหิดล โทร. 0-2441-9511, 0-2441-4125 ต่อ 211, 212, 213 URL : http://www.mahidol.ac.th

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                  มีทุนสนับสนุนการวิจัยทางด้านเอเซียตะวันออกศึกษา ในลักษณะภูมิภาคศึกษา โดยแยกเป็น 3 ภูมิภาค คือ ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือ, ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคแปซิฟิคตอนใต้ นักวิจัยที่สนใจ  สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ ฝ่ายวิจัยสถาบันเอเซียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2516-0040-2 URL : http://www.tu.ac.th

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                         ให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย(อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย) ในเรื่องนโยบาย แผนงาน ยุทธศาสตร์ และข้อเสนอแนะของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอซีย นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ ศูนย์ IMT-GT Studies Center ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร. 047-211-030 ต่อ 2182, 2946-8 URL : http://www.imt-gt.org

    มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต

                                    กรมสุขภาพจิตเป็นสถาบันเพื่อให้บริการแก่ประชาชน และพัฒนาวิชาการเทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและเพื่อสนับสนุนบริการสุขภาพขององค์การต่างๆ รวมทั้งให้ทั้งทุนสนับสนุนการวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ โทร. 0-2525-2978-9

URL : http://dmh2001.com

    มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร

                          ให้ทุนส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และเภสัชกรรม โดยจะสนับสนุนในสาขาโรคหัวใจ, โรคปอด, โรคภูมิแพ้, โรคถุงลมโป่งพอง, โรคติดต่อและโรคอื่นๆ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ สำนักงานมูลนิธิฯ โรงพยาบาลโรคทรวงอก โทร. 0-2588-3000-4 ต่อ 1100 (ไม่มีเว็บไซต์)
    มูลนิธิแพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
                             ให้การสนับสนุนทุนวิจัยทางด้านการแพทย์หรือตามความสนใจของมูลนิธิฯ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2250-0065-7, 0-2252-1733, 0-2253-5411, 0-2255-3742 (ไม่มีเว็บไซต์)

    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)            

                     หน่วยงานในสังกัดของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) มีหน้าที่ในการสนับสนุนและพัฒนาการวิจัยทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2564-6900 โทรสาร. 0-2564-6901-5 URL: http://www.nectec.or.th

    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

                    มีหน้าที่ในการริเริ่ม ดำเนินการ และส่งเสริมการค้นคว้าและวิจัยหลักสูตร วิธีการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา รวมทั้งให้ทุนวิจัยเกี่ยวกับ ด้านการศึกษาในแขนงศณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่        โทร. 0-2392-4021 ต่อ 143, 144, 182 URL : http://www.ipst.ac.th

    สำนักงบประมาณ

                   เป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่จัดทำงบประมาณแผ่นดินเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติก่อนที่รัฐบาลจะนำเสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ประกาศใช้เป็น พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป นอกจากนี้ได้ให้ทุนวิจัยในด้านต่างๆ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่

URL : http://www.bb.go.th

 

 

    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

 มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของประเทศ ทั้งยังให้ทุนอุดหนุนการวิจัยที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร.. 0-2282-2531, 0-2282-3890

 URL : http://nccc.thaigov.net

    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารสุข

                    มีหน้าทีดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข โดยการควบคุมกำกับ กำหนดมาตรฐานและเฝ้าระวังความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ และรณรงค์เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนทั้งยังสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคอันเกี่ยวกับอาหารและยาเครื่องสำอาง ฯลฯ นักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2591-8441-90

URL: http://www.fda.moph.go.th

    กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

                              หน่วยงานให้การสนับสนุนการวิจัยในสาขาประดิษฐ์กรรม เพื่อการพัฒนาชนบทแก่นักวิจัยโดยการนำเทคโนโลยีหรือประดิษฐ์กรรมที่ได้จากงานวิจัยสามารถนำไปใช้งานได้จริงในงานผลิตของเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมนักวิจัยที่สนใจสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมการขอทุนได้ที่ โทร. 0-2246-0064 ต่อ 625 URL: http://www.ttc.moste.go.th

  ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อกี่ควบคุมยาสูบ (ศจย.)         

               ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการวิจัยเชิงนโยบาย จัดการความรู้ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะบุคลากร องค์กรและเครือข่ายเพื่อการควบคุมการบริโภค สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร: 02-354-5346  แฟ็กซ์: 02-354-5347

   URL  :  http://www.trc.or.th

  สถาบันร่วมผลิตแพทย์กรมการแพทย์- มหาวิทยาลัยรังสิต

    URL  :   http://www.dmsrsu.org/

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

                 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐ วิสาหกิจจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 อยู่ภายใต้การ กำกับ        ดูแลของนายกรัฐมนตรี มีรายได้จากภาษีสรรพสามิตยาสูบและสุราในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ทำหน้าที่ จุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับกลุ่มบุคคล องค์กร และชุมชนทั่วไป (ภาคี สร้างเสริมสุขภาพ) โดยมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพดีครบสี่ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม เพื่อร่วมสร้าง ประเทศไทยให้น่าอยู่ โดยไม่จำกัดกรอบวิธีการ และยินดีเปิดรับแนวทาง ปฏิบัติการใหม่ๆ ที่เป็นความคิด สร้างสรรค์สามารถนำไปสู่การขยายค่านิยมและการสร้างพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวาง ซึ่งนับเป็นองค์กรด้านสุขภาพรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับมติของ สมัชชาสุขภาพโลก ด้านการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ   สามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่       

โทรศัพท์ 022980500  โทรสาร 022980501 ,022980499

 

URL  :  http://www.thaihealth.or.th/