สถิติ
เปิดเมื่อ9/02/2014
อัพเดท27/09/2021
ผู้เข้าชม57743
แสดงหน้า100074
ปฎิทิน
September 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
หลักเกณฑ์แนวทางที่ใช้ประกอบการพิจารณาโครงการวิจัย (เข้าชม 1576 ครั้ง)
 1. ระเบียบสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ว่าด้วยการดำเนินการวิจัยในสถาบันสุขภาพเด็กฯ Download
 2. ระเบียบกรมการแพทย์ว่าด้วยเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2544 Download
3. เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยในคนของคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนกระทรวงสาธารณสุข Download
  4. แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย (ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย)  Download
 5. หลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของInternational Conference on Harmonization Good Clinical Pratice ICH GCP (Good Clinical Practice Guideline) แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย ฉบับปรุงปรุงใหม่ Download
 6. หลักการแห่งคำประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) Download
 7. แนวทางปฏิบัติการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการประชุมสัมมนา
'Achieving Guidance in Clinical Trial Safety Information among Stakeholder'
Download
8. The International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subject(CIOMS) Download
 9. The Belmont Report Download
 10. European Convention on Human Rights and Biomedicine Download
11.  Operational Guidelines for Ethics Committees that Review Biomedical Research(WHO)     Download
12. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 Download
13. จรรยาบรรณของนักวิจัย Download
14. Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research with Human  Participants Download
15. Common Rules 2017 Download
16. 45 CFR 46 Download
17. กฏนูแรมเบิต Download
18. แนวทางจริยธรรมสากล สำหรับการวิจัยในมนุษย์ Download
19. จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา Download
20. CIOMS 2009 Download
21. CIOMS 2016 Download
22. WHO : Surveying and evaluating ethical review practicipants, 2011 Download
23. Research Ethics Committees: Basic Concepts for Capacity-Building (2009) by World Health Organization (WHO) Download
24. Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects (1964, latest version, 2013) by the World Medical Association (WMA) Download