สถิติ
เปิดเมื่อ9/02/2014
อัพเดท19/02/2018
ผู้เข้าชม18879
แสดงหน้า38264
ปฎิทิน
February 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
   
AdsOne.com
หลักเกณฑ์แนวทางที่ใช้ประกอบการพิจารณาโครงการวิจัย (เข้าชม 338 ครั้ง)

 หลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติที่ใช้ประกอบการพิจารณาโครงการวิจัย

ของคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในมนุษย์ของสถาบันสุขภาพเด็ก

  1. ระเบียบสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีว่าด้วยการดำเนินการวิจัยในสถาบันสุขภาพเด็ก
  2. ระเบียบกรมการแพทย์ว่าด้วยเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2544
  3.   เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยในคนของคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนกระทรวงสาธารณสุข

  4.   แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย (ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย)  

  5.   หลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของInternational Conference on Harmonization Good Clinical Pratice ICH GCP (Good Clinical Practice Guideline) นวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย ฉบับปรุงปรุงใหม่ 
  6.   หลักการแห่งคำประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki)
  7.   The International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subject(CIOMS)
  8.   The Belmont Report
  9.   European Convention on Human Rights and Biomedicine
  10.   Operational Guidelines for Ethics Committees that Review Biomedical Research (WHO)   
 11.  ระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
 12.  จรรยาบรรณของนักวิจัย