สถิติ
เปิดเมื่อ9/02/2014
อัพเดท17/06/2018
ผู้เข้าชม21996
แสดงหน้า44870
ปฎิทิน
June 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
AdsOne.com
หลักเกณฑ์แนวทางที่ใช้ประกอบการพิจารณาโครงการวิจัย (เข้าชม 493 ครั้ง)
 1. ระเบียบสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ว่าด้วยการดำเนินการวิจัยในสถาบันสุขภาพเด็กฯ Download
 2. ระเบียบกรมการแพทย์ว่าด้วยเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2544 Download
 3. เกณฑ์การพิจารณาโครงการวิจัยในคนของคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคนกระทรวงสาธารณสุข Download
 4. แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนในประเทศไทย (ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย)   Download
 5. หลักการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีของInternational Conference on Harmonization Good Clinical Pratice ICH GCP (Good Clinical Practice Guideline) แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี ฉบับภาษาไทย ฉบับปรุงปรุงใหม่  Download
 6. หลักการแห่งคำประกาศเฮลซิงกิ (Declaration of Helsinki) Download
 7. The International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subject(CIOMS) Download
 8.  The Belmont Report Download
 9.  European Convention on Human Rights and Biomedicine Download
10.  Operational Guidelines for Ethics Committees that Review Biomedical Research(WHO)     Download
11. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 Download
12. จรรยาบรรณของนักวิจัย Download
13. Standards and Operational Guidance for Ethics Review of Health-Related Research with Human  Participants Download
14. Common Rules 2017 Download
15. 45 CFR 46 Download
16. กฏนูแรมเบิต Download
17. แนวทางจริยธรรมสากล สำหรับการวิจัยในมนุษย์ Download
18. จริยธรรมในการวิจัยการดูแลสุขภาพในประเทศกำลังพัฒนา Download
19. CIOMS 2009 Download
20. CIOMS 2016 Download
21. WHO : Surveying and evaluating ethical review practicipants, 2011 Download
22. Research Ethics Committees: Basic Concepts for Capacity-Building (2009) by World Health Organization (WHO) Download
23. Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects (1964, latest version, 2013) by the World Medical Association (WMA) Download