สถิติ
เปิดเมื่อ9/02/2014
อัพเดท20/09/2017
ผู้เข้าชม16173
แสดงหน้า33786
ปฎิทิน
September 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
AdsOne.com
SOP (เข้าชม 254 ครั้ง)
วิธีดำเนินการมาตรฐาน

Standard Operating Procedures : SOP

 

mail   บทที่  1      การเตรียมวิธีดำเนินการมาตรฐาน
                          ( Preparation of Standard Operating
                           Procedures : SOP ) 


mail  บทที่  2       โครงส้รางคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
                            สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
                            ( Constitution of the Research Ethic Review
                            Committee )


 

mail  บทที่ 3         การจัดการโครงการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณา
                           ( Management of Protocol Submissions )

 


mail  บทที่ 4           การพิจารณาโครงการวิจัยใหม่  ( Initial Review of Submitted Protocols )

บทย่อย 4.1  การพิจารณาโครงการวิจัยในที่ประชุม (Full Board)

บทย่อย 4.1.1    การพิจารณาโครงการวิจัยแบบ Prospective  ( Initial Review of Prospective study )   

บทย่อย 4.1.2      การพิจารณาโครงการวิจัยแบบ Retrospective  (Initial Review of Retrospective study)

บทย่อย 4.1.3      การพิจารณาโครงการวิจัยที่ส่งกลบั เข้ามาภายหลังการปรับปรุงแก้ไข (Review of Resubmitted Protocols)

 

บทย่อย 4.2  การพิจารณาโครงการวิจัยภายหลังการรับรอง    ( Initial Review of Protocols after Approval )

บทย่อย 4.2.1   การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Review of Protocol Amendments)

บทย่อย 4.2.2    การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด  (Non-Compliance/Protocol Deviation/Violation)

บทย่อย 4.2.3     การพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยต่อเนื่อง  (Continuing Review of Study Protocols)

บทย่อย 4.2.4    การพิจารณารายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดรุนแรง
                        (Review of Adverse Events and Serious Adverse Events Report)


บทย่อย 4.2.5   การพิจารณารายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย (Review of Close Study Report)


 

mail  บทที่ 5        การตอบสนองข้อร้องเรียน   ( Response to Subject Complaint )

 

 


mail  บทที่ 6   การตรวจเยี่ยมเพื่อกำกับดูแลการวิจัย ( Site Monitoring Visit )

 


mail  บทที่ 7      การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ และรายงานการประชุม
                        ( Committee Meeting and Minutes )

 


mail  บทที่ 8      การจัดการเอกสารโครงการวิจัย
                        ( Managing Study Files )