myRSS by MyReadyWeb.com http://www.myreadyweb.com/ ข้อมูลล่าสุดของบทความ en-us ฟรี!! เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บ ทําเว็บ สร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ ทำเว็บ การสร้างเว็บไซต์ http://www.myreadyweb.com/ http://www.myreadyweb.com/images/front/logo-print.jpg 240 66 ทําเว็บ สร้างเว็บ ด้วยสุดยอดระบบ เว็บสำเร็จรูป การสร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ จะเป็นเรื่องง่ายๆ ฟรี สร้างเว็บ ทำเว็บ สร้างเว็บไซต์ ที่ MyReadyWeb.com สิทธิของผู้เข้าร่วมการวิจัย http://researchchildrenhospital.myreadyweb.com/article/topic-65328.html <strong>สิทธิของผู้เข้าร่วมการวิจัย</strong><br /> <br /> สิทธิของผู้เข้าร่วมการวิจัย ถ้าท่านได้รับการเชิญชวนเป็นผู้ร่วมการวิจัยในงานวิจัยหนึ่ง ท่านมีสิทธิดังต่างไปนี้:  มีเวลาเพียงพอในการตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมการวิจัยดังกล่าวหรือไม่ และตัดสินใจโดยไม่มีแรงกดดันจากผู้ทาวิจัย  สามารถปฏิเสธที่จะร่วมการวิจัยหรือหยุดร่วมการวิจัยเวลาใดก็ได้ภายหลังจากที่ได้เข้าร่วมการวิจัยแล้ว เมื่อท่านตัดสินใจจะหยุดร่วมการวิจัย ท่านมีสิทธิที่จะได้รับการรักษาทางแพทย์ที่จาเป็นต่อไป  ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับการวิจัยว่ากาลังศึกษาเรื่องอะไร อะไรจะเกิดขึ้นกับท่าน ยาหรือเครื่องมืออะไรที่จะใช้ในการวิจัยครั้งนี้ และท่านต้องทาอะไรเมื่อเข้าร่วมการวิจัย  ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับความเสี่ยงที่รู้ล่วงหน้าเมื่อเข้าร่วมการวิจัย  ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับประโยชน์ที่อาจได้รับเมื่อเข้าร่วมการวิจัย  ได้รับการบอกกล่าวเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมการวิจัยและท่านจะได้รับการตอบแทน/ค่าชดเชยจากการเข้าร่วมการวิจัยดังกล่าวด้วยหรือไม่  ได้รับการบอกกล่าวว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บเกี่ยวกับตัวท่านและความลับของท่านจะได้รับการปกป้องได้อย่างไร  ได้รับการบอกกล่าวว่าท่านสามารถติดต่อใครเมื่อมีคาถามเกี่ยวกับการวิจัย การบาดเจ็บ/อันตรายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และสิทธิของท่านในฐานะผู้ร่วมการวิจัย  ถ้าการวิจัยเกี่ยวข้องกับการรักษา: o ได้รับการบอกกล่าวถึงทางเลือกอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาที่ไม่ใช่การรักษาที่ทาเพื่อการวิจัย o ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับสถานที่ให้การดูแลรักษาท่านในกรณีที่ท่านได้รับบาดเจ็บ/อันตรายจากการวิจัยและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาการบาดเจ็บ/อันตรายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  ได้รับสาเนาหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยฉบับที่ท่านจะลงนาม  ถามคาถามทุกอย่างที่ท่านมี<br /> ความรับผิดชอบของท่านในฐานะผู้เข้าร่วมการวิจัย  อ่านเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยอย่างครบถ้วนและถามหัวหน้าโครงการวิจัยเกี่ยวกับข้อสงสัยที่ท่านอาจจะมี ท่านต้องเข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านในระหว่างการวิจัยก่อนที่ท่านจะตกลงเข้าร่วมการวิจัย  ทราบวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการเข้าร่วมการวิจัยของท่าน  ชั่งน้าหนักอย่างระมัดระวังระหว่างผลประโยชน์ที่อาจมีกับความเสี่ยงของการเข้าร่วมการวิจัย  คุยกับหัวหน้าโครงการวิจัยถ้าท่านต้องการหยุดการเข้าร่วมการวิจัย  ติดต่อหัวหน้าโครงการวิจัยและ/หรือคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับการเข้าร่วมการวิจัยของท่านในการวิจัยเรื่องนั้นๆ  รายงานหัวหน้าโครงการวิจัยทันทีถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับท่านที่เกี่ยวกับยา วิธีการและเครื่องมือของการทาวิจัยนั้น  ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่กาหนดในเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยให้สมบูรณ์ เว้นแต่ท่านจะหยุดเข้าร่วมการวิจัยครั้งนั้น  บอกหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ที่ท่านทางานด้วยในงานวิจัยนั้นเมื่อท่านได้รับค่าตอบแทนของการเข้าร่วมการวิจัยตามคามั่นสัญญาที่ท่านได้รับ  สอบถามถึงผลการวิจัยถ้าท่านต้องการ  เก็บสาเนาหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลบันทึกของท่านเอง  เหตุผลของการทาวิจัย  อะไรจะเกิดกับท่านที่เป็นส่วนของการวิจัย  ฉันจะได้รับประโยชน์อะไรจากการวิจัย  การวิจัยจะมีอันตรายต่อฉันไหม  นักวิจัยจะทาอะไรกับข้อมูลของตัวฉัน  ฉันจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการร่วมการวิจัยไหม  ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายถ้าฉันได้รับบาดเจ็บ/อันตรายระหว่างการวิจัยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน<br />  การวิจัยจะใช้เวลานานเท่าไร  อะไรจะเกิดขึ้นถ้าฉันตัดสินใจถอนตัวจากการวิจัยก่อนเวลา  ฉันต้องติดต่อใครถ้าฉันมีคาถามเกี่ยวกับการวิจัย<br /> <br /> http://www.creighton.edu/researchcompliance/humanresearchprotectionprogram/researchparticipantinformation/questionstoaskbeforeyouparticipateinastudy/ Tue, 05 Sep 2017 16:27:00 +0700 จรรยาบรรณนักวิจัย http://researchchildrenhospital.myreadyweb.com/article/topic-65326.html <h4><strong>จรรยาบรรณนักวิจัย</strong></h4> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /> <strong>'นักวิจัย' </strong>หมายถึง ผู้ที่ดำเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อตอบประเด็นที่สงสัยโดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระเบียบวิธีดังกล่าวจึงครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล<br /> &nbsp;<br /> <strong>'จรรยาบรรณ' </strong>หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาวิชาชีพ ประมวลขึ้นไว้เป็นหลักเพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน<br /> &nbsp;<br /> สภาวิจัยแห่งชาติจึงกำหนด <strong>'จรรยาบรรณนักวิจัย'</strong> &nbsp;ไว้เป็นแนวทางสำหรับนักวิจัยยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของนักวิจัยไว้ 9 ประการดังนี้<br /> &nbsp; <ol> <li>นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ</li> <li>นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกิจที่มีต่อข้อตกลงในการวิจัย ต่อหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยและต่อหน่วยงานที่สังกัด</li> <li>นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาที่ทำวิจัย</li> <li>นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต</li> <li>นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิมนุษย์ที่เป็นตัวอย่างในการวิจัย</li> <li>นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย</li> <li>นักวิจัยต้องนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ</li> <li>นักวิจัยต้องเคาระความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น</li> <li>นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ</li> </ol> &nbsp;<br /> <strong><em>(ที่มา </em></strong>: <strong><em>สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ)</em></strong> Tue, 05 Sep 2017 16:25:00 +0700